top of page

מהלך היום בטיפטופ

07:00-08:20 קבלת ילדים

08:20-08:30 מפגש בוקר עם הילדים

08:30-09:00 ארוחת בוקר

09:00-10:00 פעילות בקבוצות -

     יצירה \ לוגיקה \ פיתוח דיבור \ מוסיקה

10:00-10:15 ארוחת עשר

10:30-11:15 פעילות בחצר

11:15-11:30 הכנה לארוחת צהריים

11:30-12:15 ארוחת צהריים 
12:15-12:30 הכנה לשינה
12:30-14:45 שנת צהריים

14:45-15:15 קימה הדרגתית
15:15-15:45 ארוחת ארבע
15:45-16:30 פעילות בקבוצות -

     אמנות \ ספורט \ משחקים התפתחותיים

16:30-17:00 פעילות בחצר
 


 


 

  

bottom of page